Obsah

1.1 Obecná chrakteristika
1.2 Přehled koncepce systému Aleph
1.3 Struktura knihoven Alephu
1.4 Uživatelé Aleph
1.5 Soubory Aleph
1.5.1 Soubory dat Aleph
1.5.2 Soubory parametrů Aleph
1.6 Programové moduly Aleph a jejich charakteristika
1.6.1 Moduly online
1.7 Příkazy Aleph
1.8 Správa katalogu Aleph
1.9 Příkazy pro nastavení používané v různých modulech
1.9.1 Režim EXPERT
1.9.2 Režim DEBUG
1.9.3 Standardní tiskárny
1.9.4 Režim SCAN/FIND
1.10 Aleph a X-terminály
1.11 Informace o anglické (úplné) verzi této příručky

Zpět na obsah kapitoly
Zpět na obsah příručky

 


1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

ALEPH (Automated Library Expandable Program = Automatizovaný knihovnický modulární program) je programový produkt určený a vyvinutý pro správu knihoven a datových center.

ALEPH je univerzální, plně integrovaný, komplexní knihovnický systém, založený na tabulkách parametrů, které umožňují přizpůsobení systému specifickým uživatelským potřebám. Obsahuje propracovaný systém správy báze dat, navíc zahrnuje moduly, které se zvláště hodí pro knihovnicko-administrativní procesy.

ALEPH může být přizpůsoben pro jakýkoliv druh instituce, jako např. knihovna, muzeum, archiv, výzkumné středisko atd.

ALEPH může být upraven pro různé aplikace a druhy dokumentů: knihy, články, zprávy, diapozitivy, mapy, grafiku, mikrofiše, patenty, dary, soubory personálních údajů, školní kursy atd.

ALEPH je vícejazyčný, vícepísmový a obousměrný. Může se používat v mnoha jazycích, podle potřeby lze jazyk dialogu definovaný uživatelem měnit během provozu.

ALEPH umožňuje propojení s obrazovými systémy.

ALEPH pracuje na počítačích s operačním systémem VAX/VMS nebo UNIX a je vhodný jak pro aplikace vyžadující jen několik terminálů, tak i pro velké instituce se stovkami terminálů.

ALEPH podporuje síť knihoven, může být instalován na jednom nebo více počítačích.

ALEPH integruje veřejně přístupný online katalog (OPAC) a obecný příkazový jazyk (CCL) a tím poskytuje v jednom systému kompletní integrovaný knihovnický a rešeršní databázový systém pracující s úplným textem.

ALEPH podporuje záznamy ve formátu MARC i speciální záznamy (zapsané v jiném formátu než MARC).

ALEPH umožňuje každé knihovně individuálně upravit systém podle vlastních potřeb definováním bibliografických, selekčních a indexových polí, obrazovek, zpráv, různých souborů znaků, kódů příkazů atd.

ALEPH vyvinul tým programátorů, analytiků a knihovníků na univerzitě Hebrew University of Jerusalem a je prodáván výhradně společností EX-LIBRIS Ltd.

Zpět na obsah kapitoly
Zpět na obsah příručky

 

1.2 PŘEHLED KONCEPCE SYSTÉMU ALEPH

Systém ALEPH byl koncipován na základě filozofie maximální flexibility. Flexibility se dosahuje používáním sady externích tabulek, které se upravují a modifikují podle potřeby každého uživatele. Tyto modifikace provádějí sami knihovníci, mohou být prováděny kdykoliv. Není k tomu zapotřebí žádná znalost programování.

Flexibilita systému ALEPH se odráží v různých aspektech:

* Počet polí v rámci záznamu dokumentu není omezen.
* Délka pole není omezena.
* Počet výskytů pole v rámci záznamu dokumentu není omezen.
* Počet přístupových cest k záznamu dokumentu není omezen.
* Volný formát pro vstupní údaje a celoobrazovkový editor. Jsou zde k dispozici rovněž strukturované formuláře, které lze používat podle potřeby.
* Knihovník může kdykoliv provádět modifikace záznamu (přidávání/rušení polí a přístupů, změny třídicích procedur a polí atd.)
* Obrazovky, zprávy a kódy příkazů může knihovník upravovat a měnit podle potřeby.
* Pro zobrazování a tisk z veřejně přístupného online katalogu a pro korespondenci je možné nadefinovat různé formáty (až 99).
* Systém je přizpůsoben potřebám jak začátečníků, tak i zkušených uživatelů; operace je možno provádět pomocí menu nebo přímo zadávanými příkazy.
* Zvýšení efektivnosti vyhledávání napomáhají řetězené příkazy.
* Systém hesel a úrovní oprávnění.

Moduly ALEPHu v režimu online pracují v reálném čase. Změny aktualizují bázi dat okamžitě a v následných operacích jsou nové informace ihned k dispozici.

Zpět na obsah kapitoly
Zpět na obsah příručky

 

1.3 STRUKTURA KNIHOVEN ALEPH

ALEPH podporuje svojí strukturou několik úrovní provozu:

Lokální knihovna, dílčí knihovny, logické báze:

Lokální knihovna je definována jako soubory dat a tabulky parametrů jedné správní jednotky. Lokální knihovna je nezávislá v činnostech, jako: vyhledávání, katalogizace, výpůjčky, akvizice a údržba souborů autorit.

Lokální knihovna může definovat svůj vlastní profil: obsah záznamu, přístupové soubory, výpůjční systém, obrazovky, zprávy atd. Definování profilu je prováděno prostřednictvím manažera globální knihovny, jak je vysvětleno dále v této kapitole.

V rámci lokální knihovny mohou být definovány jedna nebo více dílčích knihoven, sdílejících společný katalog; tím je dána možnost sdružovat bibliografické záznamy se společnými charakteristikami uvnitř jednoho katalogu do skupin.

V rámci jedné lokální knihovny je možno definovat několik logických bází; tím je dána možnost sdružovat bibliografické záznamy se společnými charakteristikami uvnitř jednoho katalogu do skupin (souborů).

Globální knihovna:

Soubory dat a tabulek parametrů, které se vztahují k jedné nebo více lokálním knihovnám.

Údržba, jako zálohování, obnova a reorganizace dat, se provádí na úrovni globální knihovny. Přiřazování systémových čísel k bibliografickým záznamům v lokálních knihovnách se provádí také na úrovni globální knihovny.

Uzel:

Jedna nebo více globálních knihoven, definovaných v jednom počítači.

Systém umožňuje přístup z jakékoliv knihovny do jiné lokální knihovny definované v uzlu za účelem vyhledávání a kopírování informací.

Síť

Několik globálních knihoven na různých počítačích, propojených prostřednictvím sítě DECNET nebo TCP/IP, propojení umožňuje přístup z jakékoliv lokální knihovny do jakékoliv další lokální knihovny. Je možné provádět z ní rešerše a kopírovat informace.

Zpět na obsah kapitoly
Zpět na obsah příručky

 

1.4 UŽIVATELÉ ALEPH

Úrovním činností popsaným v předchozím odstavci odpovídají různé úrovně uživatelů, z nichž každý je odpovědný za určité funkce:

ALEPH: Uživatel na úrovni lokální knihovny

Uživatel ALEPH pracující s údaji lokální knihovny ve funkcích online: rešerše, katalogizace, řízení souborů autorit, výpůjční systém, akvizice, řízení seriálů atd. Tyto procedury online jsou souhrnně označeny jako INTERAKTIVNÍ SYSTÉM (IALEPH) a jsou popsány v kapitolách 1 - 8.

Kromě těchto funkcí online má uživatel přímý přístup k obslužným procedurám pro vyhledávání, třídění a tisk různých katalogů, zpráv, statistik apod. Tyto operace jsou označovány jako INTERAKTIVNÍ OBSLUŽNÉ PROCEDURY (IUTIL) a jsou popsány v kapitole 28.

Systém hesel a oprávnění umožňuje provádění operací pouze oprávněnými uživateli ALEPH. Tato bezpečnostní opatření jsou popsána v kapitole 29.

GBL: Správce globální knihovny

Správce GBL (GBL = jméno globální knihovny) je odpovědný za definování nových lokálních knihoven, údržbu lokálních knihoven v rámci globální knihovny (aktualizace obsahu záznamů, přístupových souborů, parametrů výpůjčního systému, obrazovek, tiskových formulářů atd.), údržbu souborů (reorganizace, obnova, řízení pracovních oblastí) a monitorování dávkových procedur.

Správce globální knihovny využívá k provádění shora uvedených operací skupinu obslužných programů. Tyto obslužné procedury jsou označeny jako UTIL a jsou popsány v kapitolách 21 - 27.

Standardní instalace Alephu zahrnuje globální knihovnu DEM s lokální knihovnou DEM. Tato knihovna obsahuje vzorek záznamů určených pro cvičení. Globální knihovna DEM také obsahuje lokální knihovnu CLA určenou pro soubor autorit. Standardní instalace také obsahuje globální knihovnu USR s lokálními knihovnami BOR (borrower data base = databáze čtenářů) a SDI (selective dissemination of information = adresné rozšiřování informací), a oddělenou globální knihovnu ILL (inter library loan = meziknihovní výpůjční služba).

ALEPHE: Správce na úrovni uzlu

Uživatel ALEPHE řídí zdroje počítače, jako globální knihovny, vzdálené knihovny napojené v síti, přiřazení jména tiskárny, charakteristika portů (pracovních míst) a relací (zpracování rešerše) atd. Uživatel ALEPHE uvolňuje a maže pracovní (scratch) soubory a aktualizuje seznam knihoven pro záložní kopie.

Uživatel ALEPHE využívá soubor obslužných programů nazvaných MUTIL, které jsou popsány v kapitole 40.

BACKLIB: Uživatel odpovědný za záložní kopie

Uživatel BACKLIB provádí zálohování všech globálních knihoven, a to jak denní (nové transakce), tak i týdenní (všechny soubory dat).

Uživatel BACKLIB je popsán v kapitole 41.

RECOVERY: Uživatel odpovědný za obnovu

Uživatel RECOVERY provádí operace obnovy souborů dat, pokud dojde k jejich poškození.

Uživatel RECOVERY je popsán v kapitole 41.

MASTER: Správce programového systému

Tento uživatel je odpovědný za změny v programech a procedurách, instalace nových verzí systému, přizpůsobení programového systému podle specifických požadavků atd.

SYSTEM: Správce systému

Uživatel SYSTEM je odpovědný za údržbu programového systému, definování nových globálních knihoven atd.

Zpět na obsah kapitoly
Zpět na obsah příručky

 

1.5 SOUBORY ALEPH

SOUBORY DAT:

* soubor záznamů dokumentů

* přístupové soubory:

- soubory autorit
- soubory indexů
- soubory slov

* soubory ke speciálním účelům:

- exempláře
- objednávky
- čísla časopisů
- dodavatelé
- výpůjčky
- čtenáři

TABULKY PARAMETRŮ:

* tabulky jazyků dialogu a příkazů

- obrazovky
- zprávy
- příkazy

* tabulky periferních zařízení

* tabulky struktury báze dat

- záznamy dokumentu
- pole pro přístupové soubory
- řadicí procedury
- soubory znaků
- formáty pro zobrazení a tisk

* tabulky parametrů pro výpůjční systém

* tabulky pro komunikaci knihoven

Zpět na obsah kapitoly
Zpět na obsah příručky

 

1.5.1 SOUBORY DAT ALEPH

Soubory dat obsahují data specifického charakteru.

Soubory záznamů dokumentů (bibliografické záznamy):

Záznam dokumentu je základní informační jednotka, jejíž struktura je definována pomocí tabulek parametrů. Záznam dokumentu obsahuje 2 typy polí:

Typ 1: Pole definovaná systémem, která jsou přiřazována a aktualizována automaticky, např.: systémové číslo, datum založení, datum aktualizace, kód a úroveň katalogizátora.

Typ 2: Pole definovaná uživatelem prostřednictvím tabulky parametrů TABALEPH (např. autor, název, podnázev, předmětové heslo, rok, nakladatel, měřítko mapy). Záznam dokumentu může být tak přizpůsoben pro kterýkoliv druh dokumentu (např. knihy, články, zprávy, diapozitivy, videozáznamy, mapy, známky atd.).

Počet polí definovaných uživatelem, jejich délka nebo počet jejich výskytů v rámci záznamu dokumentu není omezen.

Pole definovaná uživatelem jsou předznamenána návěštím v podobě kódů polí (které mohou být tagy formátu MARC nebo jednoduché mnemotechnické kódy, jako: AU pro autora, NZ pro název atd.).

Přístupové soubory:

Soubory, které obsahují informace excerpované ze souborů dokumentů, umožňující různé přístupové cesty k dokumentu. Definování přístupových souborů se provádí prostřednictvím tabulky parametrů TABALEPH a tyto soubory mohou být podle potřeby modifikovány. ALEPH umožňuje tvorbu 3 typů přístupových souborů:

Soubory autorit:

Každý soubor obsahuje seznam termínů neboli selekčních hesel (např. autoři, názvy, předmětová hesla, nakladatelé). Každý termín je jedinečný a může mít přiřazeny odkazy (např. viz, nadřazený termín) a poznámky. Každý termín je spojen se svým zdrojovým dokumentem (= propojený dokument).

Soubory slov:

Každý záznam v souboru slov představuje jedinečné slovo excerpované ze zvolených polí záznamu dokumentu.

Soubory indexů:

Seznam záznamů dokumentů řazených podle indexu (číselného termínu), např.: identifikační číslo, třídění Kongresové knihovny, MDT, Dewey atd.

Soubory speciálních údajů:

Soubory používané pro organizaci a správu údajů o knihovních jednotkách, číslech seriálů, údajů z výpůjčního systému a akvizice.

Zpět na obsah kapitoly
Zpět na obsah příručky

 

1.5.2 SOUBORY PARAMETRŮ ALEPH

Tabulky parametrů ALEPH definují všechny aspekty báze dat a tím poskytují systému maximální flexibilitu. Tabulky parametrů jsou přizpůsobovány specifickým potřebám každého uživatele a jsou modifikovány podle měnících se požadavků. Modifikace si mohou provádět kdykoliv sami knihovníci. Pomocí tabulek parametrů definují knihovníci potřebné změny a určují strukturu báze dat, přístupové soubory, řadicí procedury, podobu obrazovek, tiskové formáty, služby výpůjčního systému, způsob registrace dokumentů i čtenářů, zprávy o chybách, tabulky periferních zařízení atd. ALEPH využívá několika typů tabulek:

Tabulky periferních zařízení:

Definují periferní zařízení s různými protokoly:

Terminály: TTY, VT 220, 320, 420 a další.

Tiskárny: Epson, Facit a další.

Doplňkové protokoly, které nejsou pro ALEPH standardní, mohou být zavedeny pro každou aplikaci zadáním příslušné definice v tabulce periferních zařízení.

ALEPH tak může podporovat řadu hardwarových produktů.

Tabulky jazyků dialogu a příkazů pro:

Obrazovky:

Definují obrazovky pro zobrazení a zápis dat. Pro různé jazyky mohou být navrženy různé sady obrazovek. Různí uživatelé si tedy mohou zvolit svůj preferovaný jazyk dialogu. Přizpůsobení obrazovek řídí uživatelé pomocí jednoduchých editovacích procedur.

Systémové zprávy:

Definují systémové výstupní zprávy. Tabulka se sestavuje pro každý jazyk dialogu definovaný v systému.

Příkazy:

Definují příkazové a operační kódy podle potřeby každé knihovny. Kódy se mohou případně měnit. Definice jsou zadány pro každou sadu znaků definovanou v systému.

 

Tabulky struktury báze dat pro:

Záznam dokumentu:

Definují pole záznamu dokumentu. Polím jsou přiřazeny kódy polí (kterými mohou být tagy formátů MARC nebo jednoduché mnemotechnické kódy) a názvy polí ve všech sadách znaků definovaných v systému.

Přístupové soubory:

Definují pole, která vytvářejí přístupové soubory (tj. seznamy selekčních hesel), typ souboru, způsob řazení v rámci souboru atd. V systému ALEPH jsou tři typy přístupových souborů:

Autority (např. soubor autorů, názvů, nakladatelů),

Indexy (např. Mezinárodní desetinné třídění (MDT), Deweyho desetinné třídění, nebo třídění Kongresové knihovny),

Slova (z úplného textu).

Počet přístupových souborů, jejich délka a počet výskytů není omezen.

Procedury řazení:

Definují procedury řazení pro různé způsoby třídění. Procedury prověřují text souborů autorit, indexů a polí záznamu a tvoří řadicí klíč podle pravidel určité řadicí procedury. U každé aplikace systému je možno zapsat nové procedury a přidat je do tabulky. Řadicí procedury pro MDT, Deweyho desetinné třídění a třídění Kongresové knihovny jsou v systému ALEPH standardní.

Sady znaků:

ALEPH může pracovat s daty ve více druzích písma v rámci téhož záznamu. Tento systém je dvousměrný a tudíž vhodný pro kombinování abeced psaných zleva doprava i zprava doleva.

Formátovací tabulky pro zobrazení a tisk

Definují až 99 formátů tisku/zobrazení pro zprávy, katalogy a korespondenci.

Tabulky pro výpůjční systém:

Definují statusy uživatelů a knihovních jednotek, pravidla pro výpůjčky (např. oprávnění, výpůjční lhůty), prodloužení výpůjček, rezervace, pokuty (případně tolerovanou dobu překročení výpůjční lhůty před udělením pokuty) atd.

Tabulky pro komunikaci knihoven:

Definují knihovny v lokálních a vzdálených počítačích, a tím umožňují průhledný přístup z jedné lokální knihovny do jiné lokální knihovny ve stejném nebo v jiném uzlu v síti.

Zpět na obsah kapitoly
Zpět na obsah příručky

 

1.6 PROGRAMOVÉ MODULY ALEPH A JEJICH CHARAKTERISTIKA

1.6.1 MODULY ONLINE

REŠERŠE:

* OPAC (veřejně přístupný online katalog)

* CCL (Common Command Language = obecný příkazový jazyk) pro vyhledávání dokumentů

* Přístupové soubory: Autority, Indexy, Slova

* Prohlížení katalogu (dopředu, zpět)

* Vyhledávání pomocí booleovských operátorů (ve volném formátu a/nebo pomocí menu)

* Booleovské funkce pro další omezení rešerše

* Úrovně zobrazení

- Abecední seznam selekčních hesel
- Bibliografický záznam v různých formátech

* Zobrazení údajů o knihovních jednotkách (exemplářích, číslech seriálů)

* Propojení s modulem výpůjčního systému pro zobrazení rezervací

* Prodlužování výpůjček

* Rezervace půjčených dokumentů

* Obrazovky s nápovědou (HELP)

* Provádění rešerší v jiných knihovnách sítě

KATALOGIZACE:

* Tvorba a opravy záznamů dokumentu

* Volný formát, zápis dat do formuláře nebo celoobrazovkový editor

* Kopírování a spojování záznamů

* Vyhledávání a správa autorit

SPRÁVA ÚDAJŮ O KNIHOVNÍCH JEDNOTKÁCH:

* Registrace knihovních jednotek podle dílčích knihoven

* Svazky, exempláře, poznámky ke svazkům

SPRÁVA SOUBORŮ AUTORIT:

* Modifikace selekčního hesla (oprava, kombinace, zrušení)

* Odkazy (viz, viz též, nadřazený termín ...)

* Poznámky pro uživatele a knihovníky

* Globální změny autorit

VÝPŮJČNÍ SYSTÉM:

* Transakce s půjčováním a vracením

* Čárové kódy

* Rezervace (seznamy žádostí o rezervaci)

* Zálohování PC

* Obslužné programy pro aplikaci čárových kódů, dopisy, statistiky

* Správa pokut a poplatků

EVIDENCE A SPRÁVA SERIÁLŮ:

* Registrace došlých čísel

* Evidence čísel (možnost aplikace čárového kódu)

* Tisk upomínek

* Vazba

* Seznamy pro cirkulaci

* Zprávy

AKVIZICE:

* Objednávky

* Dodavatelé

* Rozpočty

* Faktury

* Měnové kursy

Zpět na obsah kapitoly
Zpět na obsah příručky

 

1.6.2 DÁVKOVÉ MODULY

OBSLUŽNÉ PROGRAMY PRO KNIHOVNU:

* Práce s externími tabulkami parametrů

* Definování obsahu záznamu, kódů, zpráv, přístupů k informacím, vysvětlivek, obrazovek, formulářů atd. Definování se provádí při počáteční implementaci systému a podle potřeby i poté, kdy systém byl uveden do provozu.

* Vyhledávání, třídění a tisk informací z báze dat

ÚDRŽBA:

* Denní a týdenní zálohování

* Systém hesel a úrovní oprávnění

* Reorganizace báze dat

OBSLUŽNÉ PROGRAMY PRO IMPORT A EXPORT:

* Export ze souborů ALEPH do sekvenčních souborů

* Import ze sekvenčních souborů do souborů ALEPH

ROZHRANÍ PC:

* Zálohování výpůjčního systému

* Vstup dat offline

Zpět na obsah kapitoly
Zpět na obsah příručky

 

1.7 PŘÍKAZY ALEPH

Ve všech aktualizačních funkcích systému ALEPH je formát příkazu následující:

kód příkazu/data <ENTER> nebo

kód příkazu mezera data <ENTER>

(Poznámka: po každém příkazu musíte stisknout klávesu ENTER)

Obrazovky v bázi DEM obsahují instrukce, které předpokládají, že uživatel používá klávesnici VT220, s funkčními klávesami pro <F20>, DO a FIND. Pokud terminál není zcela kompatibilní s VT220, používá se náhradou následujících kláves:

QUIT <CTRL> + X (v DEM definováno jako F20)
FIND <CTRL> + F
DO <CTRL> + D
HELP <CTRL> + P

 

Kromě toho se používají následující příkazy:

EXIT <CTRL> + E
REFRESH <CTRL> + R
RESET <CTRL> + U
F11 <CTRL> + L
PF1 <CTRL> + A
PF2 <CTRL> + Z
PF3 <CTRL> + T
INSERT <CTRL> + H
REMOVE <CTRL> + V

Na terminálech Visual 55/65 funguje klávesa LINE FEED stejně jako <F20> na VT220.

Při provádění činností může být ALEPH řízen z menu nebo přímo příkazy. To znamená, že zkušený uživatel může pracovat se systémem rychleji a efektivněji použitím řetězených příkazů, zatímco nezkušený uživatel dostane při každém kroku pokyn, jak získat relevantní informaci.

Při práci se řetězenými příkazy použijte následující formát:

kód příkazu/data; kód příkazu/data;... ENTER

Příkazy pro vyhledávání v rešeršním modulu online jsou přístupné všem uživatelům ALEPH, aniž by potřebovali heslo pro přístup do systému.

Funkce, které umožňují aktualizaci údajů, jsou chráněné a přístup do nich je umožněn pouze po zadání autorizovaného hesla.

Zpět na obsah kapitoly
Zpět na obsah příručky

 

1.8 SPRÁVA KATALOGU ALEPH

Katalog ALEPH obsahuje záznamy dokumentů, jejichž struktura je definována pomocí tabulky parametrů TABALEPH. Správa katalogu zahrnuje několik aspektů:

* Tvorba nových záznamů a jejich uložení do katalogu

* Aktualizace katalogizačních záznamů

* Vymazávání katalogizačních záznamů

* Vyhledávání katalogizačních záznamů:

- pomocí systémového čísla záznamu (pořadové číslo přiřazované každému novému záznamu automaticky systémem
- pomocí čísla indexu (např. MDT, Deweyho desetinného třídění, třídění Kongresové knihovny atd.)
- pomocí souborů autorit (autoři, názvy, předmětová hesla atd.)
- pomocí jednotlivých slov z vybraných polí

* Omezení vyhledaných záznamů podle různých podmínek (např. data vydání, jazyk, status atd.)

* Přiřazení odkazů a poznámek (např. viz, asociovaný termín, nadřazený termín atd.)

Zpět na obsah kapitoly
Zpět na obsah příručky

 

1.9 PŘÍKAZY PRO NASTAVENÍ POUŽÍVANÉ V RŮZNÝCH MODULECH

Správce uzlu ALEPH umožňuje nastavení standardních hodnot pro porty a/nebo uživatele ALEPH:

- jazyk dialogu,
- uživatelská knihovna
- formát zobrazení
- oprávnění pro přístup z terminálu
- typ terminálu
- typ připojené příruční tiskárny

Některé standardně nastavené hodnoty si může uživatel pro danou práci u terminálu změnit, pokud to jeho oprávnění dovoluje. Podrobnější informace viz kap. 40.11.2.

Zpět na obsah kapitoly
Zpět na obsah příručky

 

1.9.1 REŽIM EXPERT

Při provozu v režimu EXPERT není po zadání příkazu požadováno stisknutí klávesy <ENTER>. Například: pokud je pro opuštění obrazovky definováno Q, stačí pro opuštění obrazovky zapsat Q.

V opačném režimu (neexpertním) se umístí kurzor na příkaz a pro aktivování příkazu je nutno stisknout klávesu <ENTER>.

Standardní nastavení režimu je definováno procedurou UPDATE_PROFILE (viz kap. 40.11.2).

Uživatel může svůj provozní režim změnit na neexpertní zadáním příkazu EXPERT na příkazovém řádku hlavní obrazovky OPAC.

Opětovné zadání příkazu EXPERT znovu aktivuje režim EXPERT. Zadáním příkazu RESET z příkazového řádku hlavní obrazovky OPAC se znovu nastaví režim EXPERT.

Zpět na obsah kapitoly
Zpět na obsah příručky

 

1.9.2 REŽIM DEBUG

Při provozu v režimu DEBUG se na každé obrazovce zobrazí název obrazovky a na konci každé systémové zprávy se zobrazí pořadové číslo této zprávy o chybě. Provozní režim DEBUG se nastaví zadáním příkazu DEBUG na příkazovém řádku obrazovky SELECT. Opětovné zadání příkazu DEBUG deaktivuje režim DEBUG.

Zadáním příkazu RESET na příkazovém řádku hlavní obrazovky OPAC deaktivujeme DEBUG režim.

Zpět na obsah kapitoly
Zpět na obsah příručky

 

1.9.3 STANDARDNÍ TISKÁRNY

Příkazem DEFINE-PRINTERS může uživatel ve všech modulech, kromě OPAC, měnit definice standardní tiskárny.

V modulu OPAC umožňuje změnit definice pro standardní tiskárnu příkaz DEFINE.

Zpět na obsah kapitoly
Zpět na obsah příručky

 

1.9.4 REŽIM SCAN/FIND

V modulu OPAC (vyhledávací modul) může být příkazový řádek implicitně nastaven na FIND nebo na SCAN. Tento příkaz pak není nutno zapisovat při rešerši. Systém automaticky očekává jedno nebo druhé implicitní nastavení. Další detaily viz kap. 40.11.2.

Zpět na obsah kapitoly
Zpět na obsah příručky

 

1.10 ALEPH A X-TERMINÁLY

Vzájemný vztah ALEPHu se soubory obrázků a textů potřebuje X-TERMINÁL. Terminál může být lokální (t.j. terminál, který používá uživatel), nebo může jít o jednotlivý terminál v síti.

Implicitní adresa X-terminálu, kde uživatel může být definován v souboru user's login:

aleph_display :== local

nebo

aleph_display :== 192.114.71.15

Jestliže standard není nastaven, uživatel nejdříve zavolá příkaz IMAGE nebo TEXT, zobrazí se obrazovka _SELECT_DISPLAY pro definování adresy pro zobrazení obrázku (IMAGE), textu (TEXT) nebo dalších informací (EXPAND). Jestliže X-terminál není dostupný, uživatel nechá adresu prázdnou.

X-TERMINÁL může být také využit pro příkaz EXPAND (další informace). Tento příkaz zobrazí v okénku další informace (o záznamu dokumentu, exempláři, čtenáři atd.). Jestliže je užíván standardní terminál, EXPAND bude definován jako nezobrazení (no-display) a "okénko" překryje obrazovku. Jestliže je užíván okénkový terminál, EXPAND může být definován jako "lokální" a informace se zobrazí buď v okénku terminálu, nebo jako adresa X-terminálu.

Zpět na obsah kapitoly
Zpět na obsah příručky

 

1.11 INFORMACE O ANGLICKÉ (ÚPLNÉ) VERZI TÉTO PŘÍRUČKY

Tato příručka popisuje systém ALEPH a jeho nabídku činností pro uživatele.

Datum a číslo verze Vaší instalace ALEPHu se zobrazí po zadání příkazu SYSTEM VERSION na hlavní obrazovce modulu OPAC (pouze verze VMS).

Příručka ALEPHu v anglické verzi (obsahující nejen přeložené kapitoly) je dostupná v režimu online po přihlášení v rámci Globální knihovny zapsáním příkazu GUIDE. Menu vám vysvětlí, jak používat příručku online.

Příručku je možno vytisknout pomocí příkazu PRINT_GUIDE, jestliže jste přihlášeni v globální knihovně.

Všechno, co se v této příručce vztahuje k polím, obrazovkám, příkazům a kódům, je založeno na definicích a prostředí demonstrační knihovny DEM, která je součástí dodávky programového systému ALEPH. Každá specifická instalace systému ALEPH může používat odlišné parametry.

Pokud jsou v příručce definovány a vysvětleny operační kódy, zjistíte v mnoha případech, že obsahují lomítko (/), například CL/číslo řádku. I když tento příkaz zůstává v platnosti a lomítko se může používat, není již nutně požadováno, může být nahrazeno mezerou. Příručka zatím nebyla v tomto ohledu opravena.

Příručka rozlišuje mezi jmény a procedurami UNIXu a VMS. Předem se omlouváme za některé případy, kdy detaily se vztahují pouze k VMS a UNIX není zmíněn. V této příručce jsou názvy souborů většinou uváděny v syntaxi VMS (např. PARAM.DAT). V UNIXOVé verzi většina souborů příponu .dat nemá. V mnoha případech mají datové soubory " doprovodný" soubor s příponou .idx (např. acc a acc.idx). Pracovní a dočasné soubory mají v UNIXové verzi příponu .dat.

Kapitoly 1 - 10 obsahují uživatelské procedury online (rešerše, katalogizace, akvizice, seriály, výpůjční systém, definování uživatelského hesla atd.). Kapitola 28 obsahuje dávkové obslužné procedury lokální knihovny (IUTILity).

Kapitoly 20 - 27 popisují obslužné procedury UTIL globální knihovny:

Kapitola 21: Tabulka parametrů TABALEPH

Kapitola 22: Tabulka TRANSLATE

Kapitola 23: Zprávy o chybách

Kapitola 24: Obrazovky

Kapitola 25: Zprávy, formuláře, záhlaví a paty

Kapitola 26: Kontrola a organizace provedených prací

Kapitola 27: Soubory dat a obslužné programy

Kapitoly 40 - 49 popisují obslužné procedury a činnosti uzlu (NODE):

Kapitola 40: MUTIL - obslužné programy správce uzlu

Kapitola 41: Zabezpečení dat - zálohování a obnova

Kapitola 42: Tiskové operace

Kapitola 43: QALEPH - dotazy v dávkovém režimu

Kapitola 44: SDI - Adresné rozšiřování informací

Kapitola 45: Meziknihovní výpůjční služby

Kapitola 46: Doplňkové soubory znaků (rezidentní fonty)

Kapitola 47: Souborný katalog (ULM)

Kapitola 48: Vytvoření nové globální knihovny

Kapitola 49: CLA databáze autorit (Tezaurus)

 

TERMINOLOGIE POUŽITÁ V ČESKÉ PŘÍRUČCE

Pro větší jasnost a srozumitelnost příručky uvádíme způsob použití termínů, které mohou mít různý význam nebo jsou synonymní.

Uživatel - pokud bylo možno odlišit " koncového uživatele" , tedy čtenáře, pak bylo užito termínu čtenář. Termín uživatel v takových případech značí pracovníka uživatelské knihovny. Pokud nebylo možno oba významy jednoznačně odlišit, je použito termínu uživatel.

Knihovní jednotky a exempláře - jsou v případě knih synonyma, používají se ve stejném významu. U seriálů je termín exemplář užíván k označení exempláře téhož čísla časopisu.

UTIL, IUTIL, obslužný program, utilita:

- obslužný program je obecnějším termínem, používaným spíše k vysvětlení či ze stylistických důvodů; znamená totéž co utilita

-    UTIL = globální utilita (dávkový obslužný program na úrovni globální knihovny)

-    IUTIL = dávkový obslužný program na úrovni lokální knihovny, spouštěný z online Alephu

-    util = online obslužné programy jednotlivých modulů

Zpět na obsah kapitoly
Zpět na obsah příručky